سامانه پژوهش و فناوری مازندران

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و
آینده نگری مازندران

مهدخت عموزاده عمراني
كارشناس مسئول پژوهش و
مدير سامانه پژوهش و فناوری مازندران

پست الکترونیکی:


پژوهش زيربناي توسعه است

 مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگريسازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به منظور ساماندهي امور پژوهش و فناوري دراستان (نهادينه سازي فرآيند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي، گسترش رويكرد پژوهشي درسطوح مختلف تصميم گيري، به كار گيري نتايج پروژه هاي پژوهشي، توسعه پژوهش هايكاربردي و تقاضا محور، جلوگيري از انجام پروژه هاي تكراري و موازي، ايجاد فرصت هايبرابر براي پژوهشگران در انجام فعاليت هاي پژوهشي كيفي و هدفمند و تسريع و تكميلچرخه توليد علم به فناوري و ثروت در استان)، اقدام به راه اندازي سامانه پژوهش وفناوري مازندران نموده است.

 اين سامانه به گونه اي طراحي شده تا كليهفعاليت ها و شاخص هاي پژوهشي از جمله مشخصات فردي و تحصيلي پژوهشگران، سابقهفعاليت هاي پژوهشي و علمي آنها، مشخصات پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته و درحالاجراي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان و اطلاعات مربوط بهفرايند انجام فعاليت هاي پژوهشي در استان ثبت گردد.

 نصب سيستم گزارش ساز هوشمند، طراحي مناسبفيلدهاي پژوهشي و توسعه سامانه طي سال هاي اخيرموجب گرديده اين سامانه نسبت بهساير بانك هاي اطلاعاتي پژوهشي منحصر به فرد باشد.

 پژوهشگراني كه تاكنون عضو سامانه پژوهش وفناوري مازندران نشده اند، مي توانند با ارائه رزومه پژوهشی از طريق مراجعه بهدانشگاه یا مركز پژوهشي محل خدمت و برایسایر پژوهشگران از طریق مراجعه به گروه پژوهش و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزياستان، نسبت به عضويت در سامانه و دريافت نام كاربري و كلمه عبور اقدام نمايند.

اميد است با ايجاد اين سامانه، بستري مناسب براي ايجادتعامل ميان دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي، ساماندهي فعاليت هايپژوهشي و انجام پژوهش هاي كاربردي در جهت كاهش مسائل و شكوفايي استان فراهم گردد.