حسین رسالتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عضو هیات علمی

  • دكتري
  • واشینگتن
  • استاد
  • 33882985
  • hnresalati@yahoo.com
  • 26 آبان 1394

خمیر وکاغذ

خمیر و کاغذ

خمیرو کاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر و کاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر و کاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

چوب و کاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

خمیر وکاغذ

لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • تلفن محل اشتغال : 33882985
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • ایمیل : hnresalati@yahoo.com