سامانه پژوهش و فناوری مازندران

 • سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فناوري كشور- 1396 تا 1400
 •  
 • اسامي دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 56 قانون الحاق2
 •  
 • ** دستورالعمل انتخاب دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران سال 1398
 •  
 • پژوهشگران برتر مازندران سال 1397
 •  
 • دستاوردهاي برتر پژوهشي و فناوري مازندران سال 1397
 •  
 • دانش آموزان برتر المپيادي سال 1397
 •  
 • فرم خام معرفي نماينده دستگاه به سمات
 •  
 • دستورالعمل بند (ز) تبصره(9) قانون بودجه سال 1398
 •  
 • گزارش توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1396
 •  
 • شعار و برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري كشوري سال 1398
 •  
 • نامه فراخوان نيازهاي پژوهشي سال 1398
 •  
 • ** دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر مازندران سال ۱۳۹۸
 •  
 • اسامي پژوهشگران برتر مازندران سال 1398
 •  
 • اسامي دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران سال 1398
 •  
 • اسامي دانش آموزان برتر المپيادي سال ۱۳۹8
 •  
 • غرفه های برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری های برتر و فن بازار 1398
 •  
 • جدول مشخصات طرح هاي راكد دستگاه هاي اجرايي مازندران
 •  
 • دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 56 سال 1399
 •  
 • دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت
 •  
 • **دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر سال 1399 مازندران
 •  
 • **دستورالعمل انتخاب دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري 1399 مازندران
 •  
 • نامه فراخوان اولويت هاي پژوهشي 1399 استان مازندران
 •  
 • **پژوهشگران برتر مازندران سال 1399
 •  
 • **دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران سال ۱۳۹9
 •  
 • مفاخر سال1399
 •  
 • اخبار بيست و يكمين دوره گرامي داشت هفته پژوهش و فناوري استان سال 1399
 •  
 • معلمان و دانش آموزان برگزيده آموزش و پرورش استان مازندران
 •  
 • آدرس ايميل
 •  
 • معرفي مسئله اولويت دار سال 1400 به بنياد نخبگان براي طرح شهيد احمدي روشن
 •  
 • **دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر سال 1400 مازندران
 •  
 • **دستورالعمل انتخاب دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري سال 1400 مازندران
 •  
 • ** پژوهشگران برتر مازندران سال ۱۴۰۰
 •  
 • **دستاوردهاي برتر پژوهش و فناوري مازندران سال 1400
 •  
 • مفاخر سال 1400
 •  
 • اخبار بيست و دومين دوره گرامي داشت هفته پژوهش و فناوري استان سال 1400
 •  
 • دانش آموزان برتر مازندران سال 1400
 •  
 • فرم پروپوزال 1400
 •  
 • فرم ارزيابي محتوايي پروپوزال 1400
 •  
 • فرم ارزیابی توانمندي هاي مجري و همكاران طرح 1400
 •  
 • آدرس ايميل مرتبط با سامانه
 •  
 • فرم ارزيابي محتوايي پروپوزال ۱۴۰1
 •  
 • فرم ارزیابی توانمندي هاي مجري و همكاران طرح 1401
 •  
 • فرم پروپوزال 1401