سامانه پژوهش و فناوری مازندران

ردیفعنوانتاریخ ایجادکاربری 
1مشخصات نيازهاي پژوهشي- پارامتر نهاد مرتبط1397/05/09عمومی مشاهده
2تعداد پژوهشگران عضو سامانه به تفكيك نهاد تأييدكننده1397/05/09عمومی مشاهده
3مشخصات پروژه هاي پژوهشي پژوهشگران سامانه- پارامتر بخش پژوهشي1397/05/09عمومی مشاهده
4گزارشي از دستاوردهاي ثبت شده- پارامتر نوع دستاورد1399/12/03عمومی مشاهده