سامانه پژوهش و فناوری مازندران
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و
آینده نگری مازندران

مهدخت عموزاده عمراني
كارشناس مسئول پژوهش و
مدير سامانه پژوهش و فناوری مازندران

پست الکترونیکی:


پژوهش زيربناي توسعه است

       مركزآموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران به منظور" نهادينه سازي فرآيند پژوهش در دستگاه هاي اجرايي "، " گسترش رويكرد پژوهشي در سطوح مختلف تصميم گيري به منظور هزينه كرد منابع استاني بر اساس نتايج پروژه هاي پژوهشي"، " ايجاد فرصت هاي برابر براي پژوهشگران در انجام فعاليت هاي پژوهشي كيفي و هدفمند " و " نهادينه سازي زنجيره ثمردهي علم و فناوري (آموزش، پژوهش، فناوري، توليد و تقاضا) در استان" ، اقدام به راه اندازي سامانه اطلاعات پژوهشي استان مازندران نموده است.

     اين سامانه به گونه اي طراحي شده تا كليه فعاليت ها و شاخص هاي پژوهشي از جمله مشخصات فردي و تحصيلي پژوهشگران، سابقه فعاليت هاي پژوهشي و علمي آنها، مشخصات پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته و درحال اجراي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان و اطلاعات مربوط به فرايند انجام فعاليت هاي پژوهشي در استان ثبت گردد.

     نصب سيستم گزارش ساز هوشمند و طراحي مناسب فيلدهاي پژوهشي به همت كارشناسان با تجربه پژوهش مركز، اين سامانه را نسبت به ساير بانك هاي اطلاعاتي پژوهشي منحصر به فرد نموده است.

     اميد است با ايجاد اين سامانه، بستر مناسبي براي ايجاد تعامل ميان دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي و ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي در استان فراهم گردد.