محمد اعظم زاده

دانشگاه مازندران

دكتري - پژوهش هنر

  • دكتري
  • دانشگاه تربیت مدرس
  • استاديار
  • a.azamzadeh@yahoo.com
  • 16 دی 1392
لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه مازندران
  • تلفن محل اشتغال :
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : بابلسر-پردیس دانشگاه مازنران
  • ایمیل : a.azamzadeh@yahoo.com