اکبر علیوردی نیا

دانشگاه مازندران

هیات علمی

  • دكتري
  • دکتری جامعه شناسی
  • استاد
  • 01135302651
  • aliverdinia@umz.ac.ir
  • 14 مهر 1394

لیست موارد

اطلاعات تماس

  • نهاد محل اشتغال : دانشگاه مازندران
  • تلفن محل اشتغال : 01135302651
  • نشاني دستگاه تایید کننده اطلاعات : دانشکده علوم انسانی واجتماعی
  • ایمیل : aliverdinia@umz.ac.ir