سامانه پژوهش و فناوری مازندران
ردیفعنوانتاریخ ایجادکاربری 
1گزارشي از دستاوردهاي ثبت شده- پارامتر نوع دستاورد1396/10/13عمومی مشاهده
2مشخصات پروژه هاي پژوهشي پژوهشگران سامانه- پارامتر بخش پژوهشي1396/10/13عمومی مشاهده
3تعداد پژوهشگران عضو سامانه به تفكيك نهاد تأييدكننده1396/10/13عمومی مشاهده
4مشخصات نيازهاي پژوهشي- پارامتر نهاد مرتبط1396/10/13عمومی مشاهده