گروه پژوهش سازمان برنامه و بودجه مازندران   WWW.BPMZ.IR
تمديد مهلت ورود فعاليت هاي پژوهشي و فناوري چاپ   خروج


        

با توجه به تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، دستگاه هاي اجرايي و پژوهشگران استان، مهلت بروز رساني و ثبت فعاليت هاي جديد در سامانه پژوهش و فناوري مازندران به وسيله پژوهشگران عضو سامانه تاپايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 12 آذر ماه 1399 تمديد گرديد.

مهلت بروز رساني و ثبت دستاوردهاي پژوهشي و فناوري تا 15 آذر 1399 تمديد گرديد.
مهلت بررسي و تأييد فعاليت هاي ثبت شده در سامانه به وسيله نمايندگان نهادها پايان وقت اداري روز پنج شنبه 13آذر ماه1399 است.

شيوه نامه هاي انتخاب پژوهشگران فناوران و دستاوردهاي برتر سال 1399 در پيوندهاي ويژه سامانه موجود است.تاريخ : 12/09/1399      شماره خبر : 2128     تعداد نمايش : 271