سامانه پژوهش و فناوری مازندرانتمديد مهلت دريافت پروپوزال هاي پژوهشي سال 1399 تا چهارم دی ماه    (1399/09/26)

تمديد مهلت دريافت پروپوزال هاي پژوهشي سال 1399 تا چهارم دی ماه


دعوتنامه شركت در مراسم مجازي هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1399    (1399/09/23)

دعوتنامه شركت در مراسم مجازي هفته پژوهش و فناوري مازندران در سال 1399


شناسايي اولويت هاي پژوهشي و فناوري سال 1398    (1398/05/17)

شناسايي اولويت هاي پژوهشي و فناوري سال 1398


نامه فراخوان اولویت های پژوهشی 1399 استان مازندران    (1399/09/17)

نامه فراخوان اولویت های پژوهشی 1399 استان مازندران


تمديد مهلت ورود فعاليت هاي پژوهشي و فناوري    (1399/09/12)

تمديد مهلت ورود فعاليت هاي پژوهشي و فناوري


برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1399    (1399/09/04)

برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري استاني سال 1399


دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت     (1399/08/03)

دومين رويداد الگوها و راهكارهاي نوين در همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت


با توجه به تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان، آخرين فرصت براي دريافت اولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1399، پايان وقت اداري روز شنبه 12 مهرماه تعيين مي گردد.    (1399/07/07)

با توجه به تقاضاي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي استان، آخرين فرصت براي دريافت اولويت هاي پژوهش و فناوري استان مازندران در راستاي هزينه كرد يك درصد اعتبارات پژوهشي سال 1399، پايان وقت اداري روز شنبه 12 مهرماه تعيين مي گردد.