سامانه پژوهش و فناوری مازندران


هزينه كرد اعتبارات پژوهشي ماده ۵۶ قانون تنظيم در سال 1396     (1396/11/01)

هزينه كرد اعتبارات پژوهشي ماده ۵۶ قانون تنظيم در سال 1396

اجراي فرآيند فعاليت هاي پژوهشي    (1396/04/28)

اجراي فرآيند فعاليت هاي پژوهشي

ويژه نامه 96    (1396/09/22)

ويژه نامه 96

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر مازندران در سال 1396    (1396/09/11)

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر مازندران در سال 1396

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر سال 1396    (1396/09/11)

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر سال 1396

اطلاعيه جديد    (1396/08/20)

اطلاعيه جديد

اطلاعيه مهلت تاييد اطلاعات بوسيله نهادها    (1396/08/23)

اطلاعيه مهلت تاييد اطلاعات بوسيله نهادها

اطلاعيه جديد انتخاب پژوهشگران برتر سال 96    (1396/07/18)

اطلاعيه جديد انتخاب پژوهشگران برتر سال 96

دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر1396     (1396/07/17)

دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر1396

اطلاعيه 2    (1396/07/11)

اطلاعيه 2