سامانه پژوهش و فناوری مازندران


هزينه كرد اعتبارات مرتبط با ماده 56 قانون الحاق (2)    (1397/07/01)

هزينه كرد اعتبارات مرتبط با ماده 56 قانون الحاق (2)

اطلاعيه مهم شوراي عتف قابل توجه نمايندگان دستگاه ها در سامانه سمات     (1397/04/04)

اطلاعيه مهم شوراي عتف قابل توجه نمايندگان دستگاه ها در سامانه سمات

بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال97    (1397/03/29)

بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال97

هزينه كرد اعتبارات پژوهشي ماده ۵۶ قانون تنظيم در سال 1396     (1396/11/01)

هزينه كرد اعتبارات پژوهشي ماده ۵۶ قانون تنظيم در سال 1396

اجراي فرآيند فعاليت هاي پژوهشي    (1396/04/28)

اجراي فرآيند فعاليت هاي پژوهشي

ويژه نامه 96    (1396/09/22)

ويژه نامه 96

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر مازندران در سال 1396    (1396/09/11)

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر مازندران در سال 1396

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر سال 1396    (1396/09/11)

اسامي پژوهشگران و فناوران برتر سال 1396

اطلاعيه جديد    (1396/08/20)

اطلاعيه جديد

اطلاعيه مهلت تاييد اطلاعات بوسيله نهادها    (1396/08/23)

اطلاعيه مهلت تاييد اطلاعات بوسيله نهادها