سامانه پژوهش و فناوری مازندران
گزارش توسعه مازندران

فهرست 636393456600625397_fehret.pdf
تحليل ساختار رشد اقتصادي 636383866016325644_2-tahlil roshd اصلاحي.pdf
تحليل نهاده هاي مالي و پولي استان 636383866013685458_3-tahlil pooli , mali اصلاحي.pdf
بودجه و درآمدهاي استان 636383866007815098_4-bodjeh.pdf
انرژي 636383935186736689_5-energy اصلاحي.pdf
حمل و نقل 636448723949708104_6-hamlnaghl.pdf
مسكن 636383935190516942_7-maskan.pdf
عمران روستايي 636383946506214958_8-omran roostaei.pdf
عمران شهري و درآمد هزينه شهرداري ها 636383946526536111_9-omran shahri اصلاحي.pdf
آب 636396008760088793_10-ab اصلاحي .pdf
صنعت و معدن 636448724481968582_11-sanatmadan.pdf
كشاورزي(محصولات زراعي، باغي و دامي) 636383946496774585_12-keshavarzi-zeraat.pdf
كشاورزي(شيلات و آبزيان) 636383946508195136_13-keshavarzi shilat.pdf
كشاورزي( جنگل ها و مراتع) 636383946504094803_14 -keshavarzi-jangal.pdf
تجارت خارجي 636383946509285083_15-tejarat khareji.pdf
ارتباطات و فناوري اطلاعات 636383949170177461_16-ertebatat.pdf
آموزش و پژوهش 636383963242833467_17-amozesh.pdf
محيط زيست 636383963261434446_18-mohit zist.pdf
استانداردسازي محصول 636383963234512874_19-Estandardsazi.pdf
بهداشت و درمان 636383963243953458_20-behdasht.pdf
تأمين اجتماعي 636383963262614504_21-tamin ejtemaei.pdf
تربيت بدني 636383963232292773_22-tarbiat badani.pdf
رفاه و توزيع منافع و امكانات 636383963251103882_23-refah.pdf
فرهنگ و هنر 636448722703816761_24-farhanghonar.pdf
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 636383963251793932_25-gardeshgari.pdf
بهره وري و اندازه دولت محلي 636383963248793807_26-asarbakhshi.pdf
تحليل ساختار جمعيت، بازار كار و سياست هاي توسعه انساني 636383866001404722_1-tahlil jamiat.pdf